Styczeń

REGULAMIN DZIAŁANIA SZKOLNEGO CENTRUM MEDIACJI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LUBICZU

styczeń 2015 roku

 

Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.

 

  1. Każda osoba, która chce rozwiązać konflikt za pomocą mediacji, powinna zgłosić się do szkolnego mediatora rówieśniczego, pedagoga szkolnego lub przesłać  informację pocztą elektroniczną na adres mediacje.zs1lubicz@wp.pl. Informacja nie może być anonimowa.

  2. Mediatorami są osoby przeszkolone i przygotowane do wykonywania takich zadań. Mediatorami rówieśniczymi w naszej szkole są: Jagoda Muchewicz, Zuzanna Storozum, Sandra Trzaska, Marcelina Jaskulska, Oliwer Mroczkowski, Stanisław Kolas. Mediatorami – opiekunami SCM są: pedagog Anna Jankowska i nauczyciel wychowania fizycznego Mirosław Jabłoński.

 

 

  1. Mediacje będą odbywać się na terenie szkoły w warunkach zapewniających neutralność i poufność, w wydzielonym pomieszczeniu w terminach odpowiadających wszystkim stronom.

  2. Nie wszystkie sytuacje konfliktowe będą podlegać mediacji – decyduje o tym opiekun SCM.

  3. Mediatorzy mogą pracować parami przy wsparciu opiekuna za zgodą obu stron.

  4. Strony mają prawo do zmiany mediatora w dowolnym momencie.

  5. Praca mediatora jest dobrowolna i nie przynosi mu żadnych korzyści (oprócz punktów dodatnich za pracę społeczną).

  6. Mediator jest osobą bezstronną i ma prawo odmówić mediacji w jakiejś sprawie – proponuje innego mediatora.

  7. Mediator ma prawo wycofać się z pracy w SCM w dowolnym momencie z ważnych przyczyn.

  8. Osoba mediatora musi cieszyć się ogólnym szacunkiem i poważaniem.

ZASADY MEDIACJI

 

Dobrowolność – każdy z uczestników mediacji bierze w niej udział z własnej
i nieprzymuszonej woli. W każdym momencie istnieje możliwość wycofania się. Każda ze stron konfliktu ma podczas mediacji możliwość jego samodzielnego rozwiązania i wyboru satysfakcjonujących ustaleń. Rezultatem mediacji ma być ugoda mediacyjna (porozumienie). Zrealizowanie zobowiązań w niej przyjętych nie jest już kwestią dobrowolności, ale obowiązku i może być monitorowane (sprawdzone) przez kogoś z dorosłych np. pedagoga szkolnego czy wychowawcę klasy.

Poufność – mediator nie ujawnia nikomu tego, czego dowiedział się, prowadząc mediację. Ugoda mediacyjna podpisana przez strony mediacji nie jest objęta poufnością i może być udostępniona rodzicom uczniów, którzy brali udział w mediacji, wychowawcy klasy czy dyrektorowi szkoły.

Bezstronność – podczas mediacji żadna ze stron nie jest faworyzowana przez mediatorów. Każda z nich ma jednakowe prawa i obowiązki. Mediator dba o przebieg rozmowy, nie stając po żadnej ze stron i nie przyjmując roli pełnomocnika / obrońcy żadnej z nich.

Neutralność mediatora wobec przedmiotu sporu – mediator nie narzuca stronom gotowych rozwiązań, lecz pomaga im je wypracować. Dba o realność i konkretność zawartego porozumienia. Dokłada również starań, aby porozumienie między stronami konfliktu nie stało w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w szkole, aby nie było sprzeczne np. z regulaminem czy statutem szkoły.

Akceptowalność – strony mediacji mają prawo w ważnych przypadkach poprosić o zmianę mediatora lub mediatorów. Dzieje się tak np. wówczas, gdy mediatora łączą relacje z jedną ze stron i mogłoby to stanowić zagrożenie dla jakości postępowania mediacyjnego. W takiej sytuacji osoba kierująca Szkolnym Centrum Mediacji powinna wyznaczyć innego mediatora do poprowadzenia danej sprawy

MEDIACJA – JAK TO WYGLĄDA?

Po zgłoszeniu sprawy do mediatora, kontaktuje się on ze stronami i umawia na oddzielne spotkania wstępne. W ich trakcie informuje strony o mediacji i jej zasadach oraz odbiera dobrowolną zgodę na udział w mediacji od uczestników. Podczas pierwszego indywidualnego spotkania jest również okazja, aby strony poinformowały mediatora, na czym polega konflikt, jak przebiegał, jakie są jego skutki itp.

Jeśli wszystkie strony wyrażą zgodę, mediator organizuje wspólne posiedzenie mediacyjne, podczas którego pomaga stronom negocjować ich propozycje, aż do momentu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania lub innego zakończenia mediacji, np. rezygnacji jednej ze stron.

W przypadku znalezienia rozwiązań, mediator spisuje porozumienie w formie tzw. ugody mediacyjnej. Z mediacji sporządza się również sprawozdanie, w którym umieszcza się informacje o stronach mediacji, mediatorach prowadzących sprawę, datach spotkań i wyniku mediacji. Nie wpisuje się żadnych innych informacji.

Uczestnictwo w mediacjach może złagodzić karę, którą uczeń miałby otrzymać zgodnie
z zapisami Statutu Szkoły.

W naszym gimnazjum działa już Szkolne Centrum Mediacji

W grudniu 2014 roku 6 uczniów i 2 nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Lubiczu przygotowywało się pod okiem instruktorów Fundacji Pracownia Dialogu z Torunia do pełnienia roli mediatorów. Projekt pt. „Akademia Szkolnego Mediatora” realizowany był w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę oraz rozwinęli swoje kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów, co będzie skutkowało tym, że będą bardziej wyczuleni na problemy jakiejkolwiek agresji i przemocy.

Owocem tych warsztatów jest utworzenie w gimnazjum Szkolnego Centrum Mediacji. W SCM działać będą przeszkoleni mediatorzy rówieśniczy: Zuzanna Storozum (1b), Stanisław Kolas (1a), Jagoda Muchewicz (2b), Oliwer Mroczkowski (2b), Sandra Trzaska (2c), Marcelina Jaskulska (2d). Opiekunami SCM są: pedagog – pani Anna Jankowska i nauczyciel wychowania fizycznego – pan Mirosław Jabłoński.

 

 


KONCERT KOLĘD NA TRZECI DZIEŃ ŚWIĄT

Anna Jankowska

W niedzielę 18 stycznia 2015 roku w Kościele Parafialnym M. B. Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym w przyjemnej poświątecznej atmosferze spędziliśmy czas, słuchając kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów i nauczycieli oraz przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu. Główną atrakcją wieczoru był chór szkolny „Gaudium Cantates”, rozwijający swe skrzydła pod opieką nauczycieli: Aleksandry Kwiatkowskiej i Ariela Radomińskiego. Zauroczyła nas najmłodsza grupa chóru „Małe Gaudium Cantates”, która pastorałką „Wołek i osiołek” zawojowała widownię. Do kolędowania włączyli się także nauczyciele z ZS nr1 w Lubiczu z rodzinami: pani Ania Gawarkiewicz z synem, pani dyrektor Joanna Ardanowska z córkami, pani pedagog Anna Jankowska z rodziną, pan Piotr Bieniewicz oraz młodzież skupiona wokół formacji kościelnych z towarzyszeniem pana Marcina Iżyka. Pan Ariel Radomiński zaśpiewał pastorałkę swojego autorstwa. Wśród licznie zgromadzonych gości był Wójt Gminy Lubicz – pan Marek Olszewski oraz radni naszej gminy. Bardzo dziękujemy gospodarzowi – ks. Proboszczowi Bogumiłowi Leszczowi oraz panu Mirosławowi Gnatowskiemu, który upamiętnił całe wydarzenie, towarzysząc nam z kamerą. W czasie koncertu zbieraliśmy też środki na rehabilitację naszej uczennicy – Dominiki. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zechcieli spędzić z nami czas.

(fot. ks. Tomasz Kalinowski)