REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

 1. Stołówka szkolna wydaje obiady w godzinach 10.25–13.00.
 2. Z obiadów w stołówce mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Opłata za obiad od roku budżetowego 2014 wynosi 1,60 zł za dzień
  i może ulec zmianie w kolejnych latach budżetowych.
 4. Opłatę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy:

                BS GRĘBOCIN 809491 0003 0010 0000 0550 0008

w miesiącu poprzedzającym miesiąc spożywania posiłków przez ucznia. Na rachunku musi widnieć imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który opłata jest uiszczana. Opłacony druk rachunku lub wydrukowane potwierdzenie przelewu należy okazać pani intendentce (pokój nr 19).

 1. Szkoła współpracuje z GOPS-em w celu ustalenia listy uczniów korzystających
  z posiłków bezp
  łatnych.
 2. W sytuacji wyjątkowej szkoła może kierować wniosek do GOPS-u
  o przyznanie bezpłatnego dożywiania uczniowi.
 3. Uczniowie zobowiązani są korzystać ze stołówki wg ustalonych przerw obiadowych.
 4. Przed wejściem do stołówki uczniowie mają obowiązek okazać kartę obiadową, która jest warunkiem otrzymania obiadu. W wyjątkowych sytuacjach uczeń, który zapomniał kartki obiadowej, może skorzystać ze stołówki podczas ostatniej przerwy obiadowej (12.35–12.50).
 5. Uczeń, który zgubi kartę obiadową może uzyskać jej duplikat po przedstawieniu kierownikowi świetlicy lub intendentce pisemnej prośby rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Uczniowie nie wnoszą do stołówki szkolnej wierzchnich okryć, zostawiają je w szatni, a plecaki ustawiają w wyznaczonym miejscu obok stołówki.
 7. W stołówce obowiązuje samoobsługa, korzystający z obiadów odbierają danie obiadowe, a po skończonym posiłku odnoszą naczynia i sztućce do wyznaczonego miejsca.
 8. Podczas przerwy obiadowej opiekę w stołówce sprawuje nauczyciel świetlicy.
 9. Wszystkich uczniów obowiązuje kulturalne zachowanie nie tylko podczas spożywania posiłku.
 10. Rodzic ma prawo zwrotu pieniędzy za niewykorzystane posiłki po wcześniejszym zgłoszeniu u intendentki choroby lub nieobecności dziecka przekraczającej 5 dni.
 11. Wychowawca jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia pracowników kuchni o planowanej wycieczce w celu ustalenia godziny posiłku dla klasy. Po godzinie 14.00 kuchnia nie wydaje posiłków.